Nội dung khóa học

Chương 1
Chương 2
Học phần về AAC
Phần 1: Tổng quát về AAC
Phần 2: Hệ thống các công cụ AAC: thiết kế, ứng dụng, thực hành dạy trẻ

Đăng ký khóa học